ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนากลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าการเชื่อมเครือข่ายการตลาด ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Increasing the Marketing Network Value with Development Local Herbs Conservation

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวผมหอม เชิดโกทา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดของชุมชน ในตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2.จัดทำแผนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเพื่อการนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ในตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3.ปฏิบัติการตามแผนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 4.ประเมินการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาต้นแบบการจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมชุมชนสู่ความยั่งยืนในตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 5. ขยายผลการพัฒนาจากต้นแบบการจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
คำสำคัญ
การพัฒนา,การอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน,เครือข่ายการตลาด
บทคัดย่อย
งานวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดของชุมชน ในตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ข้อมูลเบื้องต้นโดยตัวแทนชุมชนและนักวิจัยชุมชนจากหมู่บ้านในตำบลหนองสังข์ร่วมกันสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและการสัมภาษณ์ผู้รู้เรื่องสมุนไพรปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 12 คน และสำรวจพืชสมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจข้อมูลพืชสมุนไพรเพื่อให้ทราบถึงชนิดพืชสมุนไพร สรรพคุณทางยา ผลการศึกษาพบว่า พืชสมุนไพรที่พบในชุมชนจำนวน 138 ชนิด พืชสมุนไพรที่สำรวจได้สามารถแบ่งตามสรรพคุณ 7 กลุ่ม บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงธาต บำรุงกำหนัด แก้ปวดเมื่อย แก้อ่อนเพลีย และยาอายุวัฒณะ สรรพคุณและการใช้ประโยชน์โดยมีหมอพื้นบ้านและปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเพื่อการนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนต่อไป
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ