ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
Development of Marketing Mix Model to Increase commercial value for elderly’s product at kegnoi Subdistrict, Petchaboon Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาว มนสิการ พงษ์พานิช
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้สูงอายุในตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้สูงอายุในตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ นำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ 3. จัดทำนโยบายการส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ, รายได้ ,ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ, ส่วนร่วม ,กลุ่มอาชีพ, ส่วนประสมทางการตลาด
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทคัดย่อ
  3. บทที่ 1
  4. บทที่ 2
  5. บทที่ 3
  6. บทที่ 4
  7. บทที่ 5
  8. บรรณานุกรม
  9. ภาคผนวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ