ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร
The condition and problem income of aging at Saingam Subdistrict, Kampangpetch Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ธนพร บัวรอด
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพรายได้ของผู้สูงอายุตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 2. เพื่อศึกษาความรู้ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุใน ตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
คำสำคัญ
กลไกเทคนิค,ผู้สูงอายุ,รายได้,ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ,ส่วนร่วม ,กลุ่มอาชีพ
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้เรื่องภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ความรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านผู้สูงอายุ มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ 2) อาชีพหลักของผู้สูงอายุคือ เกษตรกรรม อาชีพที่เสริมรายได้ของผู้สูงอายุคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป และปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเสริมคือ ปัจจัยด้านครอบครัว 3) ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเสริม คือ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง และความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการประกอบอาชีพคือ อบรมงานด้านการเกษตร
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ