ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์
The Condition and problem Income of aging at Borlung Subdistrict, Phetchabun Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ธนพร บัวรอด
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพรายได้ของผู้สูงอายุตำบล บ่อรัง อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ 2. เพื่อศึกษาความรู้ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบล บ่อรัง อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุใน ตำบล บ่อรัง อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์
คำสำคัญ
กลไกเทคนิค, ผู้สูงอายุ, รายได้, ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ,ส่วนร่วม,กลุ่มอาชีพ
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรูปแบบเพื่องส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ ตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Study ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมากที่สุดคือ ความรู้ด้านจักรสานภาชนะจากไม้ไผ่ คิดว่าภูมิปัญญาด้านนี้ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นได้ เพราะผลผลิตสามารถส่งออกตลาดได้ 2) การสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าอาชีพหลักของผู้สูงอายุคือ เกษตรกรรม อาชีพที่เสริมรายได้ของผู้สูงอายุคือ รับจ้างทั่วไป 130 ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเสริมคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุมาก ความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการประกอบอาชีพคือ อบรมด้านเกษตร ความต้องการที่ให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเหลือการประกอบอาชีพคือ ด้านเกษตร
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ