ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
The condition and problem income of aging at Pisalee Subdistrict,Nakornsawan Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ธนพร บัวรอด
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพรายได้ของผู้สูงอายุตำบล ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ 2. เพื่อศึกษาความรู้ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบล ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุในตำบล ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์
คำสำคัญ
กลไกเทคนิค, ผู้สูงอายุ,รายได้,ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ,ส่วนร่วม ,กลุ่มอาชีพ
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้เรื่องภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ 2) อาชีพหลักของผู้สูงอายุคือ เกษตรกรรม อาชีพที่เสริมรายได้ของผู้สูงอายุคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเสริมคือ ปัจจัยด้านครอบครัว 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ อายุมาก ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการประกอบอาชีพคือ เงินสนับสนุน และฝึกอบรม
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ