ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศิวิมล อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาแนวทางการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ, ปัญหา, ความต้องการจำเป็น ,แนวทางการดำรงชีวิต
บทคัดย่อย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุกรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 120 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาปัญหาการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหา 1.1) ด้านการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 1.2) ด้านความรู้ในเรื่องของอาชีพเสริม 1.3) ด้านเงินผู้สูงอายุควรมีการเพิ่มสวัสดิการผู้ช่วยเหลือตนเองได้ 1.4) การสนับสนุนอาชีพและการหารายได้เสริม 1.5) ด้านการดูแลร่างกายเครื่องออกกำลังกาย 1.6) ด้านพัฒนาทักษะอาชีพพื้นบ้าน 1.7) ด้านทักษะการนวดแผนโบราณ 1.8) ความรู้และทักษะการยังชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักเชื่อมกับเศรษฐกิจพอเพียง 1.9) ด้านทักษะการรำไม้พลอง 1.10) ด้านทักษะการสานตะกร้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2) ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในการดำรงชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ผลการศึกษาแนวทางการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีข้อเสนอแนวทางการดำรงชีวิต ดังนี้ 3.1) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายที่ถูกวิธี 3.2) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพเสริม 3.3) ควรมีการเพิ่มเงินผู้สูงอายุเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้ 3.4) ควรมีการสนับสนุนอาชีพและการหารายได้เสริม 3.5) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลร่างกายเครื่องออกกำลังกาย 3.6) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพพื้นบ้าน 3.7) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะการนวดแผนโบราณ 3.8) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะการยังชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักเชื่อมกับเศรษฐกิจพอเพียง 3.9) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะการรำไม้พลอง 3.10) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการสานตะกร้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. สารบัญ
 5. บทที่ 1 บทนำ
 6. บทที่ 2
 7. บทที่ 3
 8. บทที่ 4
 9. บทที่ 5
 10. บรรณานุกรม
 11. ประวัตินักวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ