ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
Legal Problems of Elderly’s Long-Term Care : Case study of Huay Khamin Subdistrict Administrative Organization Nong Kae District Saraburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาแนวความคิดของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานเพี่อแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง 2.ศึกษาปัจจัย แนวคิด และกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของต่างประเทศ ในประเทศ ตลอดจนท้องถิ่นในการดำเนินให้ความช่วยเหลือตามแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐ 3.ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกฎหมายในแต่ละบริบทของแต่ละชุมชน และรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่
คำสำคัญ
กฎหมาย, ผู้สูงอายุ,การดูแลระยะยาว,หลักประกันสุขภาพ,LAW,ELDER ,LONG-TERM,CARE ASSEMBLY HEALTH
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ