ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กฎหมายเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเยาวชนติดสารเสพติด :ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
Law related to Youth Problem with Addictive Substance : Case study of Tung Na-Ngam Subdistrict Lan Sak District Uthaithanee Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกเสพสารเสพติดของเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.ทราบถึงสาเหตุของการติดสารเสพติดของเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 3.ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดของเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
คำสำคัญ
กฎหมาย, เยาวชน, สารเสพติด,LAW ,YOUTH ,ADDICTIVE SUBSTANCE
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ