ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
Legal knowledge management for Promotion of Elderly’s Health Care in Tub Krish Subdistrict Administrative Organization Chum Saeng District Nakornsawan Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพและกระบวนการความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายของผู้สูงอายุในเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ 2.ศึกษาแนวความคิดของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานเพี่อแก้ไขปัญหาการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 3.ศึกษาปัจจัย แนวคิด และกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสมัชชาสุขภาพของผู้สูงอายุในการดำเนินให้ความช่วยเหลือตามแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐ 4.ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับกฎหมายในแต่ละบริบทของแต่ละชุมชน และรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่
คำสำคัญ
กฎหมาย,ผู้สูงอายุ,การดูแล, สุขภาพ,สมัชชา,LAW,ELDER,CARE ASSEMBLY HEALTH
บทคัดย่อย
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเรื่องความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ เหตุด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้น โดยวิจัยเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Methodes) ได้ดำเนินการขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนดังกล่าวซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดูแลผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างละหนึ่งแห่ง การวิจัยนี้มีเครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามทั้งข้อมูลทั่วไปและในเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะวิเคราะห์ในเรื่ององค์ความรู้ บทบาท คุณค่าและความสำคัญของความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รวมไปถึงการหาแนวทางในการจัดการ การพัฒนาการเรียนรู้ทางกฎหมายของสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดการคงอยู่ของการจัดการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทับกฤช เพื่อให้ยังผลเรื่องความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่นและมีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอย่างภาคภูมิใจ กระนั้น การร่วมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนของแต่ละท้องถิ่นก็มีปัญหาในด้านกฎหมายในการรับรองอำนาจความเป็นนิติบุคคลของ กลุ่ม สมาคม ของผู้สูงอายุทั้งหลายจัดตั้งขึ้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยเอง จึงทำให้การร่วมกลุ่มผู้สูงอายุที่จะสร้างประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นจึงไม่สามารถเป็นไปได้จริง จึงทำให้พบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่หลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้าไปมีบทบาทกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีความเป็นรูปธรรมให้เล็งเห็นความสำคัญประโยชน์ที่จะพึงได้รับ ดังนั้น การมีกฎหมายลำดับรองเพื่อรับรองการทำงานของกลุ่ม สมาคม ให้เป็นนิติบุคคลในลักษณะของกองทุน
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทคัดย่อ
  3. บทที่ 1
  4. บทที่ 2
  5. บทที่ 3
  6. บทที่ 4
  7. บทที่ 5
  8. ภาคผนวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ