ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
Law related to Elderly’s Care : Case study of Huay Khamin Subdistrict Administrative Organization Nong Kae District Saraburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาแนวความคิดของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานเพี่อแก้ไขปัญหาการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 2.ศึกษาปัจจัย แนวคิด และกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสมัชชาสุขภาพของผู้สูงอายุในการดำเนินให้ความช่วยเหลือตามแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐ 3.ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับกฎหมายในแต่ละบริบทของแต่ละชุมชน และรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่
คำสำคัญ
กฎหมาย,ผู้สูงอายุ, การดูแล,สุขภาพ,สมัชชา,LAW,ELDER,CARE ASSEMBLY HEALTH
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ