ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
Legal knowledge for Elderly’s Long-Term Health Care : Case study of Huay Khamin Subdistrict Administrative Organization Nong Kae District Saraburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์ อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง และแนวความคิดของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานเพี่อแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยท้องถิ่นต้องผลักดันให้ตนนั้นสามารถบริหารงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ด้วยตนเอง 2.ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกฎหมายในแต่ละบริบทของแต่ละชุมชน และตรงความต้องการท้องถิ่นของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่
คำสำคัญ
กฎหมาย,ผู้สูงอายุ, การดูแล,สุขภาพ,สมัชชา,LAW,ELDER,CARE ASSEMBLY HEALTH
บทคัดย่อย
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเรื่องความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันและอนาคต ผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้นจำนวน ผู้สูงอายุจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับจากภาวะนี้ทำให้หลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่มีความตื่นตัวและเตรียมการเพื่อรองรับและให้การดูแลประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งในวิจัยฉบับนี้ได้ทำการวิจัยปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองแค มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดูแลผู้สูงอายุสองแห่ง แต่ไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่กระนั้น การร่วมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนของแต่ละท้องถิ่นก็มีปัญหาในด้านกฎหมายในการรับรองอำนาจความเป็นนิติบุคคลของ กลุ่ม สมาคม ของผู้สูงอายุทั้งหลายจัดตั้งขึ้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยเอง จึงทำให้การร่วมกลุ่มผู้สูงอายุที่จะสร้างประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นจึงไม่สามารถเป็นไปได้จริง จึงทำให้พบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่หลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้าไปมีบทบาทกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีความเป็นรูปธรรมให้เล็งเห็นความสำคัญประโยชน์ที่จะพึงได้รับ วิจัยเล่มนี้จึงมุ่งศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ที่เน้นการจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อที่จะรวบรวมองค์ความรู้ บทบาท คุณค่าและความสำคัญของความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รวมไปถึงการหาแนวทางในการจัดการ การพัฒนาการเรียนรู้ทางกฎหมายของสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดการคงอยู่ของการจัดการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยขมิ้นและบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ยังผลเรื่องความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่นและมีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอย่างภาคภูมิใจ
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทคัดย่อ
  3. บทที่ 1
  4. บทที่ 2
  5. บทที่ 3
  6. บทที่ 4
  7. บทที่ 5
  8. ภาคผนวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ