ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
The Study of Exposure Unwanted Media and Media Literacy to the Risk of Pregnancy in Adolescence and Development Appropriate Activity for Increasing Media Literacy of Nongnok Peek Ka School Pongdang District Amphoe Mueng , Tak Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ปุณฑริกา สุนทรวร อาจารย์ ธนพร รังสิกรรพุม นางสาวอธิติยา ศิริวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการรับสื่อไม่พึงประสงค์ มีการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนหญิงโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 2. เพื่อพัฒนารูปแบบ ทดลองกิจกรรม และสื่อ ที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อที่เหมาะสมกับโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
คำสำคัญ
เปิดรับสื่อ, เท่าทันสื่อ , การตั้งครรภ์,Exposure, Media Literacy, Pregnancy
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. สารบัญ
 5. สารบัญตาราง
 6. สารบัญรูปภาพ
 7. บทที่ 1
 8. บทที่ 2
 9. บทที่ 3
 10. บทที่ 4
 11. บทที่ 5
 12. บรรณาณุกรม
 13. ภาคผนวก
 14. ภาคผนวก
 15. ภาคผนวก
 16. ประวัตผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ