ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
Community-based Participatory Community Health Management Approaches

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของภาวะสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่วิจัย 2. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการภาวะสุขภาพของประชาชน 3. เพื่อสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภาวะสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
คำสำคัญ
สุขภาพชุมชน, การจัดการแบบมีส่วนร่วม, การใช้ชุมชนเป็นฐาน,Community Health, Participatory Management, Community-based use
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ