ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Finding Appropriate Practices for Participatory Community Forest Management in Fao rai Subdistrict, Fao rai District, Nong

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์
ผู้ร่วมวิจัย : นายณัฐวุฒิ ทะนันไธสง อาจารย์บัญชา นวนสาย นายชลาวัล วรรณทอง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพป่าชุมชน และเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลเผ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย โดยใช้พื้นที่ศึกษาเป็นป่าชุมชนบ้านจับไม้
คำสำคัญ
การจัดการป่าชุมชน, การมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพป่าชุมชน และเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลเผ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย โดยใช้พื้นที่ศึกษาเป็นป่าชุมชนบ้านจับไม้ ผลการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนบ้านจับไม้ มีการสารวจโดยใช้เครื่อง GPS วัดพิกัดตามแนว เขต โดยการนาทางของผู้ใหญ่บ้าน สามารถนามาทาแผนที่ป่าชุมชน และทราบเนื้อที่ของป่าชุมชน จานวน 5 ไร่ 3 งาน และสารวจลักษณะพืชพรรณและพันธุ์ไม้ที่พบในป่าชุมชน โดยมีส่วนร่วมของ ปราชญ์สมุนไพร และกลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน พบว่า มีพันธุ์ไม้ยืนต้น 11 ชนิด และไม้พุ่มและ เครือเถาวัลย์ 6 ชนิด สามารถคานวณความหนาแน่นอย่างง่ายของพรรณไม้ จากการประชุมเพื่อสารวจบริบทชุมชนและการจัดการป่าชุมชน พบว่า ชมชุนมีกลุ่มและ เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ มีกิจกรรมปลูกป่า บารุงต้นไม้ รักษาระบบนิเวศป่าไม้ แต่ยังไม่มีกฎระเบียบ และบทลงโทษสาหรับคนในชุมชนที่ละเมิดกฎระเบียบ และชุมชนมีความต้องการข้อมูลด้านพันธุ์ไม้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และข้อมูลสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ จากการค้นหา ประชุมถอดบทเรียนเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม พบว่า มีการจัดตั้ง คณะกรรมการในชุมชน โดยมีผู้นาชุมชน ชาวบ้าน และกลุ่มเยาวชนจิตอาสา หมากแงวหวาน รวมถึง การสร้างเครือข่ายกับองค์กร/กลุ่มภายในและภายนอกชุมชน มีการกาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชุมชนตลอดทั้งปี มีการตั้งกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และบทลงโทษร่วมกัน
เอกสารงานวิจัย
  1. โครงการย่อยที่ 3 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
  2. แบบสรุปโครงการวิจัย ป่าชุมชน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ