ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบกิจกรรมความสุข 5 มิติของกรมสุขภาพจิตที่มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
The 5 Dimensions of Happiness program of Department of Mental Health that affects elders' mental health At Phochai Sub District, Wapi Pathum District, Mahasarakham Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ 1เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมความสุข 5 มิติที่มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยการวัดด้วยแบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ I (Thai Mental Health Indicator Version 2007 = TMHI-15) 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมความสุขทั้ง 5 มิติ
คำสำคัญ
สุขภาพจิต , ผู้สูงอายุ , ความสุข 5 มิติของกรมสุขภาพจิต
บทคัดย่อย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมความสุข 5 มิติที่มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป จัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มติดสังคม ให้อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยออกแบบกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการพัฒนาความสุข 5 มิติตามลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ได้แก่ สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า และสุขสงบ โดยทำการเก็บข้อมูลสุขภาพจิตด้วยแบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ และศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมความสุขทั้ง 5 มิติ เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1.หลังการทดลองระดับของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.51 คะแนน และหลังเข้าร่วมกิจกรรมแล้วผู้เข้าร่วมมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น เป็น 51.81 คะแนน 2.ความพึงพอใจต่อกิจกรรมความสุข 5 มิติของกรมสุขภาพจิตเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมสุขสนุก (ร้อยละ 98.36) กิจกรรมสุขสงบ (ร้อยละ 86.89) กิจกรรมสุขสบาย (ร้อยละ 73.77) กิจกรรมสุขสง่า (ร้อยละ 49.18) กิจกรรมสุขสว่าง (ร้อยละ 24.59) ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. บทคัดย่อ
  2. ปก
  3. รายงานการวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ