ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทสบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหววัดพัทลุง
Contructivist Waste Participatory Management of people in Ban Suan Sub-District, khuankhanoon Distrtrict, Patthalong Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2) เพื่อสำรวจประเด็นความรู้ในการจัดการขยะที่ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 3) เพื่อปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
คำสำคัญ
ขยะ,ความรู้,การมีส่วนร่วม ,ทัศนคติ,พฤติกรรม,การสร้างความร,ุ้
บทคัดย่อย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะ สำรวจประเด็นความรู้ในการจัดการขยะที่ประชาชนต้องการ และปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ 400 คน ประชุมกลุ่มย่อย จัดเวทีคืนข้อมูล และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติการสร้างความรู้ร่วมกัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า ขยะในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร พลาสติก และชิ้นส่วนของต้นไม้ เกิดจากกิจกรรมการประกอบ/การบริโภคอาหาร การทำความสะอาดบ้านเรือน/การจัดระเบียบบริเวณที่พักอาศัย และการเกษตร ประชาชนมีส่วนร่วมและมีพฤติกรรมในการจัดการขยะในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีความรู้อยู่ในระดับดี และมีทัศนคติในการจัดการขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนต้องการความรู้เพิ่มเติมในประเด็นความหมาย ประเภท การกำเนิด การแก้ไขปัญหา มาตรการจัดการปัญหาขยะ การคัดแยก การจัดเก็บ การกำจัด การใช้ประโยชน์ การลดปริมาณขยะ และการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ การปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก กล่าวคือ การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การพิจารณาความเป็นไปได้ของกิจกรรม การกำหนดแผนงานกิจกรรม การปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม ซึ่งได้รูปแบบการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวนที่เรียกว่า “มะพร้าวน้ำหอมโมเดล” ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ การจัดเก็บขยะ และการกำจัดขยะ โดยการกำจัดขยะประชาชนเลือกการฝังกลบขยะอินทรีย์ในหลุมบริเวณบ้านเรือนด้วย เมื่อขยะดังกล่าวเต็มหลุม เทศบาลจะนำต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอมมามอบให้เป็นรางวัลตอบแทน ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทสำคัญในกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตามรูปแบบการจัดการขยะดังกล่าว คำสำคัญ: การสร้างความรู้ การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม รูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
เอกสารงานวิจัย
  1. การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทสบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหววัดพัทลุง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ