ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลหนองแวง (กิจกรรม “โซเดียม (Sodium) อันตรายว่าที่คิด”)
THE RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR EMPOWERING QUALITY OF LIFE OF CHILDREN, YOUTH AND TEACHERS IN SA KAEO PROVINCE: CASE STUDY OF NONG WANG DISTRICT (ACTIVITY “SODIUM IS MORE DANGEROUSE THAN YOU KNOW”)

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อรัญญา มุดและ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน แกนนำเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ 2) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์
คำสำคัญ
คุณภาพชีวิต,เด็กเยาวชน,ครู,กลุ่มสัมพันธ์,โซเดียม
บทคัดย่อย
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลหนองแวง กิจกรรม “โซเดียม (Sodium) อันตรายว่าที่คิด”) 1) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน แกนนำเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ และ 2) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้คือ 1) เครื่องมือวิจัยชุมชน ได้แก่ ต้นไม้ปัญหา ทำเนียบผู้รู้ ปฏิทินชุมชน 2) เครื่องมือถอดบทเรียน 3) เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบทดความความรู้ก่อน-หลังทำกิจกรรม “โซเดียม (Sodium) อันตรายว่าที่คิด”
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ