ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนขี้เกลือ ตำลบบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ส่วนหน้า
  2. บทที่1
  3. บทที่2
  4. บทที่3
  5. บทที่4
  6. บทที่5
  7. บทที่6
  8. บรรณานุกรม
  9. ภาคผนวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ