ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนขี้เกลือ ตำลบบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. บทที่1
 2. บทที่2
 3. บทที่3
 4. บทที่4
 5. บทที่5
 6. บทที่6
 7. บรรณานุกรม
 8. ภาคผนวก
 9. ปก
 10. บทคัดย่อ
 11. กิตติกรรมประกาศ
 12. สารบัญ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ