ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย
The green market participation of subdistrict administrative organization Pong Noi DOI Luang district, Chiang Rai province and of the parties to the network.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดสีเขียวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ
ตลาดสีเขียว
บทคัดย่อย
จากการสำรวจข้อมูลชุมชนเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า หมูที่ 5 บ้านป่าลัน ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย มีการปลูกยางพาราและบางส่วนมีอาชีพเสริมจากการปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่ายในชุมชนและการปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือนโดยเน้นการปลูกในกระถางรถยนต์ เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดจึงมีปริมาณผลผลิตไม่มาก ดังนั้นหมู่บ้านป่าลันจึงมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชนเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และพื้นที่วิจัยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จะทำการศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปลดปัญหาดังกล่าว โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานวิจัยรูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย
เอกสารงานวิจัย
  1. ตลาดสีเขียวอำเภอดอยหลวง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ