ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อบต.เมืองจัง
The format to create the entrepreneurial operations, social responsibility for waste management system, supportive community participation. Local city

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบบริบทของชุมชนเมืองจัง คุณลักษณะที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ที่สามารถพัฒนาเพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการขยะชุมชน
คำสำคัญ
ผู้ประกอบการ
บทคัดย่อย
จุดเริ่มต้นของแนวคิด การบริหารจัดการขยะของชุมชน เริ่มจาก จำนวนขยะที่มีจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ ปริมาณขยะที่มีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค การกำจัดขยะใช้วิธีการเผาขยะซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ อีกทั้ง ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติ คือ ปัญหาน้ำท่วม เรื้อรังทุกปี เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มของคนที่มีแนวคิดเดียวกันในการจัดการขยะ โดยมีกลุ่มแนวหน้า จำนวน 11 คน แต่จากปัญหาต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้จำนวนสมาชิกในปัจจุบันคงเหลือเพียง 5 คน โดยได้ดำเนินการช่วยกันเก็บขยะเพื่อขาย ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการขยะแต่ด้วยการขาดประสบการณ์ ทำให้ไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดการคัดแยกขยะเพื่อขาย จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จึงเข้าไปปรึกษา กับทาง อบต. สปสช. เพื่อของบประมาณ เรื่องการจัดการขยะ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มที่จะลดปัญหาขยะจึงเข้าขอความช่วยเหลือจาก อบต.อีกครั้งโดยทาง อบต. ได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยให้ไปศึกษาดูงาน ที่บ้านวังฆ้อง เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ซึ่งภายหลังการได้รับความรู้ได้นำมาเผยแพร่ กับบุคคลที่สนใจในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีผู้ร่วมอุดมการณ์ในการบริหารจัดการขยะ 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 6 7 และ 11 ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาขยะภายในหมู่บ้าน ความร่วมมือของชุมชนที่มีแกนนำอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับชุมชนไปแล้ว แต่ละครัวเรือนเริ่มมีการคัดแยกขยะภายในบ้านของตนเอง มีการจัดการกับขยะแต่ละประเภท ขยะรีไซเคิลที่ได้รวบรวมไว้เริ่มมีปริมาณที่มากขึ้นมีการติดต่อให้ร้านรับซื้อเข้ามารับซื้อขยะ แต่เนื่องจากปริมาณที่ไม่มากพอ ภาระงานของร้านรับซื้อก็มีมาก จึงทำให้ปริมาณขยะรีไซเคิลทีทางกลุ่มมีปริมาณมากขึ้น ชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่า การคัดแยกไป ก็ขายไม่ได้ ปัญหาความยั่งยืนของการจัดการขยะชุมชน เริ่มลดลง เนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อขยะเหล่านี้ ดังนั้น ทางกลุ่ม อสม.ที่เป็นแกนนำจึงได้ตระหนักว่า หากไม่มีผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลเข้ามารับซื้อแล้ว การคัดแยกขยะภายในชุมชนคงจะไม่ประสบความสำเร็จ ชาวบ้านจะมองว่า คัดแยกไป ก็ไม่มีคนมาซื้อ แล้วจะคัดแยกไปเพื่ออะไร ความร่วมมือ กำลังใจในการจัดการขยะ ความยั่งยืน ของการคัดแยกขยะชุมชนจะหายไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างผู้ประกอบการรับซื้อขยะภายในชุมชน เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปแบบครบวงจร นักวิจัยต้องหาองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรับซื้อขยะที่สามารถเติมเต็มให้โครงการจัดการขยะชุมชนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเมืองจัง
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ