ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมในเขต อบต.เขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Guideline for Household Wate Participatory Management in Khoathong Sub-District Administration Organization.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.เขาทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.เขาทอง 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เขาทอง
คำสำคัญ
ประชาชน,การมีส่วนร่วม,การจัดการขยะ,ขยะ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. นวทางการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมในเขต อบต.เขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ