ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อบต. สกาด
The format to create the entrepreneurial operations, social responsibility for waste management system, supportive community participation. Local skad

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบบริบทของชุมชนบ้านสกาด คุณลักษณะที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ที่สามารถพัฒนาเพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการขยะชุมชน
คำสำคัญ
ผู้ประกอบการ
บทคัดย่อย
บริบทของชุมชน ต.สกาด ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลสกาด เป็นชาวเขาเผ่าลั๊วะ มีประชากรอาศัยอยู่น้อย และด้วยการประกอบอาชีพปลูกชาเมี่ยง วิถีชีวิตที่ต้องออกไปเก็บตอนเช้ามืด และนำกลับมานึ่งในตอนบ่าย ทำให้ปริมาณขยะมีไม่มาก ส่วนมากจะเป็นขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการทำเมี่ยง การประกอบอาหารภายในครัวเรือนซึ่งสามารถจัดการได้โดยการฝังกลบ ขยะประเภทรีไซเคิลจึงมีจำนวนน้อย การให้บริการของ อบต. สกาด มีการจัดถังขยะให้กับชุมชน เป็นจุด เพื่อรับขยะจากครัวเรือน เนื่องจากจำนวนประชากรมีน้อยจึงทำให้ปริมาณการเก็บขยะเป็นแบบ การจัดการขยะของ อบต.สกาด เป็นรูปแบบการจัดการแบบการประมูลให้มีผู้รับเหมา คือ นายสนธิ์ พรมรักษ์ จัดเก็บ ทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยมีการเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ อาทิตย์ละ 3 วัน หรือ วันเว้นวัน แล้วแต่ ปริมาณขยะมีมากหรือน้อย ผู้รับเหมาเป็นคนในชุมชนจะคอยสังเกตุปริมาณขยะในแต่ละจุดว่ามีมากจนเต็มถังหรือยัง หากปริมาณขยะมีมาก ก็จะนำรถมาเก็บ เพื่อนำไปเผาทำลาย ณ จุดจัดการขยะ โดยก่อนการเผาจะคัดแยกขยะรีไซเคิลที่สามารถนำไปขายได้ แยกออกเป็นส่วน ๆ แล้วนำมาเก็บไว้บริเวณบ้านพักเมื่อมีปริมาณที่มากพอจึงนำลงไปขายร้านค้าขนาดใหญ่ ในอำเภอปัว ทาง อบต.เคยมีการฝึกอบรมการคัดแยกขยะกับกับประชาชนแล้ว แต่เนื่องจากลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นลักษณะการอยู่แบบพอเพียง ตื่นเช้าเข้าสวนเก็บเมี่ยง ตอนเย็นกลับบ้านมาทำกับข้าว ดังนั้นจึงมีปริมาณขยะในแต่ละวันน้อย สำหรับรถแร่ มารับซื้อขยะนั้นไม่มีขึ้นมาเลย เนื่องจากพื้นที่เป็นเขาสูง ปริมาณขยะรีไซเคิลมีน้อย จึงไม่คุ้มค่ากับการขึ้นมารับซื้อขยะ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการจึงยังคงมีความสำคัญเนื่องจาก สามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนในตำบลสกาด มีความรักในชุมชน และร่วมกันรักษาความสะอาดภายในชุมชน
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการ อบต.สกาด
  2. ปก
  3. กิตติกรรมประกาศ
  4. บทคัดย่อ
  5. บท1
  6. บท2
  7. บท3
  8. บท4
  9. บท5
  10. บรรณานุกรม

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ