ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย
The green market participation of subdistrict administrative organization Chiang Klang district, Nan province, and puea consortium network

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์บริบทกลุ่มตลาดสีเขียวโรงพยาบาลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดสีเขียวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ
ตลาดสีเขียว
บทคัดย่อย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นที่ 1 มหาอำนาจทางการเกษตร ในด้านเกษตรปลอดภัย จากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมีในสินค้าเกษตรทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีและให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาไปสู่ตลาดสีเขียวที่สมบูรณ์จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและสังคมในระยะยาว จากการสำรวจข้อมูลชุมชนเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่า ข้อมูลก่อนปี 2552 เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีจำนวนมากและผักผลไม้ในตลาดสดส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งที่ใช้สารเคมี ซึ่งผลการตรวจเลือดหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยองค์กรสาธารณสุขตรวจพบสารเออร์กาโนฟอสเฟตตกค้างระดับเสี่ยง-ไม่ปลอดภัย มากถึงร้อยละ 58.2 , 67.37 และ 61.89 ตามลำดับ ทำให้อำเภอเชียงกลางมีการขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องช้า ๆ แต่มั่นคง ตลาดสีเขียวจึงได้รับการยอมรับมากขึ้น ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และพื้นที่วิจัยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จึงทำการศึกษาเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปลดปัญหาดังกล่าว โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานวิจัยรูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จ.น่านและภาคีเครือข่ายสำหรับสร้างองค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพผลผลิตและรูปแบบตลาดสีเขียวแบบปลอดภัย
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบตลาดสีเขียว อ.เชียงกลาง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ