ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย
The green market participation of subdistrict administrative organization, Mae phrik. Mae Suai District, Chiang Rai province and of the parties to the network

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดสีเขียวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ
ตลาดสีเขียว
บทคัดย่อย
จากการสำรวจข้อมูลชุมชนเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่าหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พบว่ามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัย ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 10 ราย และมีช่องทางการจำหน่ายพืชผักปลอดภัยให้กับทางโรงพยาบาลอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และมีปริมาณพืชผักที่เหลือจากการผลิตส่งให้ทางโรงพยาบาลและต้องการขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อรองรับปริมาณผลผลิตดังกล่าวนั้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชน เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกจากการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีพันธกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จนเกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยการเชื่อมต่อระบบ กลไกการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จากความร่วมมือของภาควิชาการ และพื้นที่วิจัยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปลดปัญหาดังกล่าว โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานวิจัยรูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่าย
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วม อ.แม่สรวย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ