ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
The development of fertilizer production, biologically fermented with appropriate technology by the participation of community service organization: a case study. To the ตำบลเมืองจัง Phu phiang District, Nan.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยการสร้างนวัตกรรมเครื่องกวนปุ๋ยอัตโนมัติ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากการใช้นวัตกรรมเครื่องกวนปุ๋ยอัตโนมัติและแบบวิธีเกษตรกร 3) เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและสร้างพื้นที่ต้นแบบในการใช้นวัตกรรมเครื่องกวนปุ๋ยอัตโนมัติ
คำสำคัญ
ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
บทคัดย่อย
ความเป็นมา ในการทำเกษตรกรรมนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้สารที่เพิ่มลงไปในดินเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต และผลผลิตพืช ซึ่งในปัจจุบันสารดังกล่าวที่เกษตรกรนิยมใช้ เช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้หน่วยงานต่างๆ มีการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี ให้มีการใช้สารชีวภาพที่สามารถผลิตได้ด้วยตนเองมากขึ้น จากการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ ที่ยังขาดประสิทธิภาพ เช่น วิธีการผลิต กระบวนการผลิต ความสม่ำเสมอในการกวน (คน) น้อยกว่าตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินที่ระบุว่าให้กวนหรือคนอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อให้วัสดุที่ใช้ในการหมักสัมผัสกับจุลินทรีย์มากขึ้นจึงทำให้กระบวนการย่อยสลายของวัสดุ หรือกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักย่อยสลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาในการหมักลดลง ปุ๋ยน้ำชีวภาพ (Liquid bio fertilizer) หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(liquid organic fertilizer)อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ แต่ขั้นตอนหรือกรรมวิธีการผลิตของเกษตรกรในปัจจุบันนั้นยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรเนื่องจากการปัญหาจากการกวน (คน) ปุ๋ยน้ำหมักของเกษตรกรไม่สม่ำเสมอ ทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพต่ำ เมื่อนำไปฉีดพ่นกับพืชแล้วทำให้พืชได้รับในปริมาณที่น้อยลง และคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับพืช และในระหว่างคนน้ำหมักชีวภาพอาจเกิดการปนเปื้อนได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้างนวัตกรรมเครื่องหมักปุ๋ยอัตโนมัติเพื่อทำการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพประสิทธิภาพสูงจากเศษอาหารเพื่อลดเวลาในการหมัก และเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำ อีกทั้งยังสามารถพัฒนานำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้กับการผลิตสารสกัดชีวภาพเพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดร่วมกับหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมถังหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพแบบอัตโนมัติ โดยผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือทิ้งในครัวเรือนเพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ กับการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพตามวิธีที่เกษตรกรทำอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการผลิตพืช และ นำมาทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชผักสวนครัว เพื่อหาแนวทางในการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตพืชผัก
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รายการเอกสาร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ