ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
The development of the database systems research to local network khayomhawityalai rajabhat University.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำสำคัญ
ระบบฐานข้อมูล
บทคัดย่อย
โครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 10 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีภาคีร่วมพัฒนาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่ ฝ่ายปกครอง องค์กรชุมชน และภาคราชการ โครงการนี้มีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการนำใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดรูปธรรมการทำงานร่วมกันของนักวิชาการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และนำใช้ข้อมูลสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ โดยพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ องค์ความรู้และนวัตกรรม เครื่องมือทางวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนำใช้ในการต่อยอดขยายผลสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน โครงการนี้มีพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน จำนวน ๑๐ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จำนวน ๒๐๐ แห่ง มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำชุมชน การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Research Project) โดยใช้หลักการสนับสนุนทุนวิจัยจากโจทย์ในพื้นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในพื้นที่ ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย (ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย) สำหรับการจัดการตนเองและยกระดับต่อเนื่อง (Data base Development) จนสามารถพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ เครื่องมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้ การพัฒนาระบบศูนย์กลางสำหรับการจัดการข้อมูลทั้งระบบจึงมีบทบาทและความจำเป็นสำหรับการสนับสนุนกระบวนการนี้ให้สำเร็จลุล่วงและเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลที่สอดคล้องกับโครงการ ได้แก่ การบริหารข้อมูลพื้นที่ชุมชน การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย บทความวิจัย นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ที่ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงประมวลผลข้อมูลร่วมกัน นำเข้าข้อมูลด้วยรูปแบบเดียวกัน ทำให้เกิดฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถจัดเก็บประวัติในการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่สามารถเรียกแสดงข้อมูลย้อนหลังได้
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ