ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดการของกลุ่มบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
The format of the group management. creative environment, RIM. Amphoe tha Wang PHA of Nan province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาบริบทการจัดของกลุ่มบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 2.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการของกลุ่มบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ตำบลริม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
บ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
บทคัดย่อย
ปัจจุบันปัญหาสุขภาพเกิดจากการที่ประชาชนมีปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ โรคมะเร็ง เบาหวาน อ้วน ความดันโลหิต เป็นต้น หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวจะทำให้ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของคนในชุมชน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิถีในการบริโภค การรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป อาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานและวัยสูงอายุ ตลอดจนการมีพฤติกรรมหรือการมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น การได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร ซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับแกนนำและคนในชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพให้ตรงกับกลุ่มวัย การจัดกิจกรรมในพื้นที่หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมศักยภาพให้กับแกนนำชุมชนในการจัดการสุขภาพชุมชน ได้แก่ ครู นักเรียน แกนนำอสม. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนจะส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสุขภาพให้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและองค์การบริหารส่วนตำบลริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลริม มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มตามความยาวของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดน่านไหลผ่านตัวจังหวัด ไปยังเขื่อนสิริกิตติ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วผ่านจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ไปบรรจบแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงภาคกลาง โดยมีแม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่าน คือ แม่น้ำยาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนนำมาใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร ทำให้พื้นที่มีทัศนียภาพสวยงาม และยังใช้เป็นสถานที่แข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปีอำเภอท่าวังผาเป็นประจำทุกปี จึงเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาน้ำจืด ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริม ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร จำนวน 4,125 คน แยกเป็น ชาย 2,083 คน หญิง 2,042 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่เท่ากับ 385.70 คน ต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชนบท มีประเพณีวัฒนธรรมตามวิถีของชาวพุทธแบบชาวน่านทั่วไป บางส่วนมีวัฒนธรรมแบบไทลื้อ ชาวบ้านจำนวน 35 ครอบครัวได้รวมตัวกันที่จะปรับปรุงพัฒนาบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาด มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ศึกษาวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวตำบลริมได้
เอกสารงานวิจัย
  1. ปแบบการจัดการของกลุ่มบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ