ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Community welfare information management concept of subdistrict administrative organization Chai watthana. PUA district, Nan province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดรยุพิน เถื่อนศรี
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 2. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
สวัสดิการ
บทคัดย่อย
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา มีนโยบายการบริหารงาน ด้านการส่งเสริมให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ให้สมาชิกในชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมบริหารจัดการ กำหนดทิศทางของตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากเงื่อนไขภายนอก เข้าไปทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนรู้จักประหยัดและมีวัฒนธรรมเก็บออมเงิน เพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว เกื้อกูลและสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไชยวัฒนาและออกระเบียบระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไชยวัฒนาไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตั้งแต่ พ.ศ.2553 สมาชิกที่เริ่มก่อตั้งมีจำนวน 281 คน จากจำนวน 7 หมู่บ้าน สมาชิกในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวน 752 คนและมีเงินกองทุนทั้งหมดจำนวน882,160.00 บาท ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารกองทุน ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนดำรงตำแหน่งหลายอย่างในหมู่บ้าน ทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก่อตั้งกองทุนครั้งแรกมีสมาชิกครอบคลุมหมู่บ้านทั้งตำบลดำเนินงานในลักษณะเครือข่าย ทำให้คณะกรรมการบางหมู่บ้านขาดความมั่นใจ และไม่สามารถสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกได้ เป็นระบบกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงได้รับความสนใจจากคนในชุมชนค่อนข้างน้อย และไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนเท่าที่ควร อบต.ไชยวัฒนา มีการจัดมีการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเป็นหลัก 4 กองทุน ได้แก่ กลุ่มฌาปนกิจ (ทุกหมู่บ้าน) กองทุนหมู่บ้าน กองทุน อปพร. และกองทุน อสม. ส่วนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไชยวัฒนา หรือ กองทุนเงินออมวันละบาท จัดเป็นสวัสดิการสังคมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ที่มีความเป็นทางการสูง (Formal) มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดสวัสดิการให้สมาชิกครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไชยวัฒนายังแยกส่วน ไม่มีการเชื่อมโยงกับกองทุนอื่นๆ ในพื้นที่ที่จัดโดยชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น จึงต้องหาแนวทางในการจัดการข้อมูลสวัสดิการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการวางแผนในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมและนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ