ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชนเผ่าลัวะ บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Data management approach to community welfare, tribal, LUA. Ban Huay Bo kluea nuea SPACEBAR Amphoe Bo kluea of Nan province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดรยุพิน เถื่อนศรี
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชนเผ่าลัวะ บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชนเผ่าลัวะ บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
สวัสดิการ
บทคัดย่อย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ มีการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมที่มีความเข้มแข็ง และมีการรวมกลุ่มที่ค่อนข้างหลากหลาย จำนวนทั้งหมด 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ กลุ่มออมทรัพย์ และธนาคารข้าว เป็นสวัสดิการสังคมที่ดำเนินการโดยชุมชนเป็นหลัก ส่วนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านและกองทุนเงินล้าน เป็นสวัสดิการสังคมที่ดำเนินการโดยภาครัฐเป็นหลัก ระบบการบริหารจัดการของพื้นที่ตำบลบ่อเกลือเหนือแตกต่างจากพื้นที่อื่น กล่าวคือ ปัญหาและอุปสรรคที่ยากลำบากในการเดินทางและการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ และสื่อสารด้วยภาษาไทยไม่ได้ ทำให้คณะกรรมการในสวัสดิการทุกกลุ่มต้องเป็นผู้นำชุมชน ที่ทำหน้าที่สลับตำแหน่งกันในแต่ละกลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความโปร่งใส และสุจริตของผู้นำ ถือเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check and Balance) โดยถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง กอปรกับการเชื่อฟังผู้นำและการปฏิบัติตามกฎของชุมชน ทำให้บ้านห้วยขาบอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข อันเนื่องมาจากการมีมาตรการทางสังคมกำกับ โดยเฉพาะหมู่ 7 บ้านห้วยขาบ ที่ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบของตำบลบ่อเกลือเหนือ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการจัดการข้อมูลสวัสดิการของชนเผ่าลัวะ ในพื้นที่บ้านห้วยขาบ ยังไม่พบว่ามีการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม จึงไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชนในพื้นที่บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชนเผ่าลัวะ บ้านห้วยขาบ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชนเผ่าลัวะ บ้านห้วยขาบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพข้อมูลได้ถูกต้องตรงกัน เพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรมากขึ้น
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการ อ.บ่อเกลือจังหวัดน่าน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ