ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะในเขตพื้นที่ อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
Waste Participatory Management and Waste Usabilidy in Prutiew Sub-District Administration Organization.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.พรุเตียว 2) เพื่อศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.พรุเตียว 3) เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.พรุเตียว
คำสำคัญ
ประชาชน,การมีส่วนร่วม,การบริหารจัดการขยะ,ขยะ,การนำไปใช้ประโยชน์จากขยะ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะในเขตพื้นที่ อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ