ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมสู่การจัดการชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Monitoring and evaluation of social welfare to sample the Fellowship towards community management: a case study of the Tambon Chai watthana. PUA district, Nan province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิชภา โมราถบ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคมสู่การจัดการชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรในการจัดสวัสดิการสังคมสู่การจัดการชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
สวัสดิการ
บทคัดย่อย
ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็ง หากแต่เป็นการรวมศูนย์การบริหารจัดการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการให้ประชาชนพื้นที่บริหารจัดการสวัสดิการสังคมด้วยตนเอง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงของชุมชน อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าวยังขาดระบบและกลไกในการออกแบบการดำเนินงานทั้งด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล โดยดำเนินงานตามคณะทำงานและสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นหลัก ทำให้ขาดการทบทวน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนการจัดการองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการสวัสดิการสังคม รวมถึงขาดการเสริมสร้างบุคลากรกองทุนสวัสดิการสังคม ยังผลให้กองทุนสวัสดิการสังคมขาดเป้าหมายร่วมในแต่ละปี อย่างไรก็ดี สมาชิกในชุมชนมีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม ด้วยบริหารจัดการแบบกลุ่มย่อยของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน หากแต่เมื่อคำนึงถึงจุดที่ควรพัฒนา พบว่า ปัจจุบันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านของคณะกรรมการชุดเก่าและเกิดคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในแทบทุกหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นเพราะด้วยคณะกรรมการคนละกลุ่มคน ทำให้ไม่มีการประสานงานในด้านข้อมูลของกองทุน ส่งผลให้ชุมชนเกิดปัญหาที่สำคัญคือ การขาดช่วงของข้อมูล คณะกรรมการชุดใหม่แทบไม่มีข้อมูลเดิม ทำให้ตรวจสอบการบริหารจัดการในกองทุน ได้ยาก (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, 22 กุมภาพันธ์ 2560) ด้วยเหตุนี้ การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรในการจัดสวัสดิการสังคมสู่การจัดการชุมชนเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดสวัสดิการสังคม อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างเกื้อกูลให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
เอกสารงานวิจัย
  1. การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตร
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ