ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ : กรณีศึกษาตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Monitoring and evaluation, examples of social welfare of the Fellowship group of national varieties, lua: a case study of the North District, Tambon Bo kluea of Nan province of salt

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิชภา โมราถบ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ : กรณีศึกษาตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ : กรณีศึกษาตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
สวัสดิการ
บทคัดย่อย
ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะเจาะจงด้วยบริบทที่อยู่บนที่ราบสูงและถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ ทำให้กองทุนทุกรูปแบบกลุ่มผู้รู้หนังสือเพียงกลุ่มเดียวของชุมชน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ยังเป็นข้อสังเกตสำคัญของการบริหารจัดการกองทุนเหล่านี้คือ การบริหารงานด้วย กลุ่มคนอาวุโสที่ขาดการวางระบบและกลไกบริหารจัดการที่มีการสืบทอด หากคนกลุ่มนี้ล้มหายตายจาก ความเข้มแข็งที่เคยสร้างไว้ ก็จะต้องสูญหายตามไป ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า มีรูปแบบการบริหารที่มีกองทุนเงินล้านเป็นต้นแบบ และพยายามบริหารจัดการตามรูปแบบนั้นให้ได้ ทำให้กิจกรรมและการดำเนินงานของแทบทุกกลุ่มจะมีความคล้ายกันทั้งหมด หากแต่ความเข้มแข็งของชุมชนห้วยขาบคือ ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้นำชุมชนที่พยายามเป็นผู้นำในการแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง และนำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากทราบข้อจำกัดในด้านการพื้นที่และการสื่อสารเป็นอย่างดี ทำให้ผู้นำชุมชนมีภาวะความเป็นผู้นำสูง อย่างไรก็ดี ชุมชนมีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกองทุนกาแฟ กองทุนเงินล้าน กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม แต่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ควรพัฒนา พบว่า ในบางกองทุนยังมีการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ คณะกรรมการส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ขาดระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการที่คณะกรรมการและสมาชิกต้องระดมทุนเข้ากองทุนเอง แต่อย่างไรก็ดี ชุมชนห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือได้ดำเนินกิจกรรมด้วยการมีนักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือและอำเภอบ่อเกลือเป็นพี่เลี้ยงหลัก และผู้นำชุมชนได้มีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเรียนรู้การทำไร่เลื่อนลอยใน “โมเดลดอยตุง” ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการตนเอง (เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, 14 พฤศจิกายน 2560) ด้วยเหตุนี้ การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรในการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดสวัสดิการสังคม อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างเกื้อกูลให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
เอกสารงานวิจัย
  1. การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตร บ่อเกลือ จ.น่าน
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ