ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
Forms of social welfare management by communities. A case study of the municipality San Sai Ngam thoeng district, Chiang Rai province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พลกฤต รักจุล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 2. เพื่อพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
คำสำคัญ
สวัสดิการ
บทคัดย่อย
ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคชุมชนที่เข้มแข็ง สะท้อนถึงกระบวนการจัดการตนเองของคนในชุมชน ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ยังขาดระบบและกลไกในการออกแบบการดำเนินงานทั้งด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล โดยดำเนินงานตามคณะทำงานและสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นหลัก ทำให้ขาดการทบทวน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนการจัดการองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการสวัสดิการสังคม รวมถึงขาดการเสริมสร้างบุคลากรกองทุนสวัสดิการสังคม ยังผลให้กองทุนสวัสดิการสังคมทั้งสามส่วนขาดเป้าหมายร่วมในแต่ละปี อย่างไรก็ดี สมาชิกในชุมชนมีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม ด้วยบริหารจัดการแบบกลุ่มย่อยของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน หากแต่เมื่อคำนึงถึงจุดที่ควรพัฒนา พบว่า ในบางกองทุนยังมีการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ คณะกรรมการส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ขาดระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการที่คณะกรรมการและสมาชิกต้องระดมทุนเข้ากองทุนเอง (นายกเทศมนตรี, 7กรกฎาคม 2560) ด้วยเหตุนี้ ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จึงเป็นพื้นที่ที่ควรศึกษาประเด็นการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคมอย่างยิ่ง ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานกองทุนฯในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฯหมู่บ้าน และคณะกรรมการฯมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดสามารถบริหารจัดการกองทุนฯได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านจำนวนสมาชิกกองทุน การบริการเงินปันผล และออกเงินกู้ ให้กับกลุ่มสมาชิก ในขณะเดียวกันหลังจากได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละกองทุนจึงพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับทุกกองทุนฯ คือ การขาดวินัยในการชำระเงินกู้ยืมกองทุนฯ คณะกรรมการจึงเร่งหาสาเหตุจึงพบว่า สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่เป็นชาวเกษตรกรทำสวน ด้วยภาวะเศรษฐกิจทีย่ำแย่และผลกระทบจากภัยธรรมชาติทำให้สมาชิกไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ตรงเวลา คณะกรรมการฯวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกกองทุนฯ
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สันทรายงาม
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ