ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำชุมชน ตำบลควร จ.พะเยา
Skills development project to create a media-creative technology. Continuing learning wisdom. Contributing to health tourism with the operating processes for cooperative leaders and communities. Tambon should Phayao

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำชุมชน ตำบลควร จ.พะเยา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำชุมชน ตำบลควร จ.พะเยา
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ แหล่งเรียนรู้กลุ่มเลี้ยงวัว แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงหมู แหล่งเรียนรู้นวดแผนไทย สถานที่ท่องเที่ยวฝายวังบง สถานที่ท่องเที่ยวต้นกำเนิดแม่น้ำยม ฯลฯ เป็นต้น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์แนะนำและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจ อีกทั้งการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นไม่ทันสมัยและน่าสนใจ เท่าที่ควร และจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มแกนนำแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีความต้องการที่จะพัฒนาสื่อเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งยังใช้เป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำชุมชน ขึ้นโดยมีความคาดหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือนี้ในการพัฒนาทักษะด้านการสร้างสื่อให้กับกลุ่มแกนนำแหล่งเรียนรู้ได้นำไปต่อยอดและขยายผลในการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของพื้นที่ได้ต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ควร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ