ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาปัง ตำบลนาปัง จังหวัดน่าน
Creative technology media development projects, support, wisdom, learning, contributing to tourism. Farmhouse breads, historical community. Na Nan bread

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาปัง ตำบลนาปัง จังหวัดน่าน 2.เพื่อทดลองและประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาปัง ตำบลนาปัง จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
การท่องเที่ยว
บทคัดย่อย
เทคโนโลยีการสื่อสาร ปัจจุบันเริ่มมีบทบาทในการดำเนินชีวิตเเละมีส่วนช่วยในการสนับสนุนสื่อทางการศึกษา โดยสื่อสมัยใหม่นิยมเป็น สื่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะสะดวกรวดเร็วเเละเข้าใจง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เป็นตำบลเก่าแก่ที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตามหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปปางลีลา ประมาณปี พ.ศ.1970 ประชาชนส่วนใหญ่ใหญ่พูดภาษาไทยล้านนา มีแหล่งท่องเที่ยววัดนาปัง เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีโบราณวัตถุและโบราณสถานต่าง ๆ เช่น พระประธานปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางลีลาศิลปะล้านนา พระเพชร พระเจ้าทันใจ สัตตภัณฑ์(เชิงเทียนไม้) ธรรมาสน์ หอไตร กุฏิ เป็นต้น เป็นทั้งแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและน่าสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน จากข้อมูลนี้จึงได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มแกนนำแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีความต้องการที่จะพัฒนาสื่อเพื่อสืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งยังใช้เป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง บ้านนาปัง อำเภอนาปัง จังหวัดน่าน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาปัง ขึ้นโดยมีความคาดหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือนี้ในการพัฒนาทักษะด้านกานสร้างสื่อให้กับกลุ่มแกนนำแหล่งเรียนรู้ได้นำไปต่อยอดและขยายผลในการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของพื้นที่ได้ต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ นาปัง น่าน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ