ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อบต.น้ำปั้ว จังหวัดน่าน
The development of media technologies for removing traces of creative cultural traditions, communities, contributing to. Health tourism and creative economy. Local water-pua, Nan province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อบต.น้ำปั้ว จังหวัดน่าน 2. เพื่อทดลองและประเมินผลการใช้สื่อสร้างสรรค์การสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อบต.น้ำปั้ว จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
การท่องเที่ยว
บทคัดย่อย
อบต.น้ำปั้ว จังหวัดน่าน ประชากรโดยส่วนมากในตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีไม้ผลที่ขึ้นชื่อหลายชนิด เช่น มะม่วง มะขาม ลำไยโดยมีตลาดกลางการเกษตรรองรับผลผลิตทางการเกษตรของประชากรในตำบลน้ำปั้วโดยมีกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มปลูกถั่วเหลือง กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มขยายข้าวพันธุ์ดี กลุ่มมะขามหวาน กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มจักสาน ศูนย์ OTOP ตำบลน้ำปั้วตำบลน้ำปั้วมีงานฝีมือที่ขึ้นชื่อของอำเภอคือผ้าทอมือพื้นบ้าน และมีประเพณีที่สำคัญในพื้นที่ คือ ประเพณีแข่งเรือและเทศกลกาลกินปลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักประเพณีและกิจกรรมดังกลาวยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มแกนนำแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในพื้นที่ และกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า มีความต้องการที่จะพัฒนาสื่อเพื่อสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนอีกทั้งยังใช้เป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง อบต.น้ำปั้ว จึงได้จัดทำโครงการโครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีความคาดหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือนี้ในการพัฒนาทักษะด้านกานสร้างสื่อให้กับกลุ่มแกนนำแหล่งเรียนรู้ได้นำไปต่อยอดและขยายผลในการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของพื้นที่ได้ต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชน น้ำปั้ว น่าน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ