ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา
Affective Factors on Selective School Decision for Early Childhood Education Level of Parents in Khlongngae Municipality, Sadao District, Songkhla.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเสาวภาคย์ สว่างจันทร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัย ของผู้ปกครองในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ องสะเดา จ.สงขลา 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัย ของผู้ปกครองในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา
คำสำคัญ
ปััจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ,ผู้ปกครอง,การตัดสินใจ
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ