ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ตาบลแดนชุมพล อาเภอสอง จังหวัดแพร่
Format of events, to strengthen health elderly blind ladaen Matthew Madera two province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสงกรานต์ ถุงแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
องค์การบริหารส่วนตาบลแดนชุมพล เห็นความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย ใจ ปัญญาและสังคม โดยคนที่มีสภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคมดีสามารถห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ทาให้ทราบว่าประชากรในตาบลแดนชุมพลมีอัตราการป่วยของโรคไม่เรื้อรัง คือ เบาหวานและความดันเป็นอันดับแรกของข้อมูลด้านสุขภาพของคนในตาบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงมีการรวมตัวของผู้สูงอายุในตาบลแดนชุมพลจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาร่วมทากิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถนามาสู่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะได้ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุของตาบลแดนชุมพลได้เลือกกิจกรรมรากลองยาวมาใช้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มตนเอง เนื่องจากรากลองยาวเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง แต่ที่สมาชิกกลุ่มเลือกนามาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ของตาบลนั้นเนื่องจากเห็นว่า การรากลองยาวมีความสนุกสนานครื้นเครง จึงอยากนามาใช้เป็นการละเล่นของชุมชนในงานเทศกาลต่างๆ ให้เกิดความครื้นเครงสนุกสนานสลับกับการเล่นซะล้อซอซึงที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้เสนอไปยังองค์การบริหารส่วนตาบลแดนชุมพลเพื่อขอความเห็นชอบและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก อบต.แล้ว ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อนาไปซื้อกลองยาวจากจังหวัดอ่างทองและจัดหาคนมาสอนตีกลองยาวและราประกอบเพลงกลองยาว
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ตาบลแดนชุมพล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ