ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลน้ำตกแบบมีส่วนร่วม
Development of database management system for research and management in the community health administration cooperative fishing blind guesthouse

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาบริบทการจัดการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลนาตกแบบมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่าย 2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลนาตกแบบมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่าย 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลนาตกแบบมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
การสร้างเสริมสุขภาพประชากรของชุมชนเป็นนโยบายในลาดับต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเล็งเห็นความสาคัญ จึงได้สนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และการจัดบริการสาหรับสุขภาวะสุขภาพของชุมชนต้องมุ่งสนองความต้องการอย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคานึงถึงความเป็นองค์รวมของ สุขภาวะสุขภาพ และปฏิบัติการโดยอิงหลักฐานทางการวิจัยเป็นสาคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ ถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ โดยในปีงบประมาณ 2559 นี ได้กาหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน ใน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตาบลต้นแบบ 2. ลดอุบัติเหตุ มีการดาเนินงานตลอดปี กาหนดจุดเสี่ยงจังหวัดละ 5 จุด ประเมินผลทุก 3 เดือน 3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ 4.โรคไม่ติดต่อเรื อรัง ค้นหา ควบคุม เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดปัญหาโรคไตเรื อรัง 5.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุโปร่งใส 6.ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน 7.กาจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับเพื่อลดมะเร็งท่อนาดี 8.การพัฒนากฎหมายสาธารณสุข 9.การพัฒนาการผลิตยา/วัคซีน และ 10.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมอบให้ผู้บริหารหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคนาไปกาหนดเป็นตัวชี วัดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จากสภาพการปัจจุบันพบว่าศูนย์จัดการตาบลสุขภาวะและเครือข่าย อบต.บัวใหญ่ และ อบต.เจดีย์ชัย มีข้อมูลพื นฐานทั่วไป และข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก TCNAP และ RECAP ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ข้อมูลโรงเรียน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้มีการรายงานยังไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ไม่สามารถส่งต่อไปยังนักวิชาการหรือนักวิจัยที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนได้ทันที เพราะด้วยแต่เดิมจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ อบต. ไม่รู้จักว่ามีนักวิจัยท่านใดบ้างที่เชี่ยวชาญและสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ และในส่วนของนักวิจัยก็ไม่ทราบว่าชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาวะอะไรบ้างทาให้ไม่สามารถดึงศักยภาพข้อมูลของชุมชนออกมาใช้ได้ นักวิจัยมีหลากหลายกลุ่มที่ทางานเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนๆ กันก็พื นที่ซาซ้อนติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนเดียวกันเพราะต้องการข้อมูลเดียวกัน เป็นต้น และอีกหน้าที่หนึ่งของทั ง 2 อบต. คือการเป็นแม่ข่ายของ สสส. ที่มีหน้าที่ติดตามเสริมพลังการดาเนินงานของ อบต. เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จากที่กล่าวมามีการทางานที่มีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญว่าถ้าชุมชนสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ส่งต่อข้อมูลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนไปยังนักวิจัยได้ทันที สร้างความเชื่อมโยงเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างครอบคลุม
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลน้ำตก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ