ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยในชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
เครื่องอัดขยะมูลฝอย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยในชุมชน
  2. 01_ปก
  3. 02_บทคัดย่อ
  4. 03_บท1-5
  5. 04_ภาคผนวก1
  6. 05_ภาคผนวก2
  7. 06_ภาคผนวก3

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ