ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
The development of health care systems and the security of childhood by a small child development center, municipal blindness lachiang khian. Madera thoeng district, Chiang Rai province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำวะและควำมปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน 2.เพื่อศึกษำผลกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลสุขภำวะและควำมปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
ปัจจุบันปัญหำสุขภำพเกิดจำกกำรที่ประชำชนมีปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ โรคมะเร็ง เบำหวำน อ้วน ควำมดันโลหิต เป็นต้น หำกไม่เร่งแก้ไขปัญหำสุขภำพดังกล่ำวจะทำให้ปัญหำสุขภำพของประชำชนมีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ซึ่งโรคเหล่ำนี้ล้วนเกิดจำกกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่ไม่ถูกต้องของคนในชุมชน ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนวิถีในกำรบริโภค กำรรับประทำนอำหำรสุกๆดิบๆ กำรดื่มสุรำ กำรรับประทำนอำหำรที่มีไขมันมำกเกินไป อำหำรที่ไม่ถูกหลักโภชนำกำรของเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงำนและวัยสูงอำยุ ตลอดจนกำรมีพฤติกรรมหรือกำรมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรได้รับผลกระทบจำกกำรใช้สำรเคมีของเกษตรกร ซึ่งโรคต่ำงๆเหล่ำนี้สำมำรถป้องกันได้โดยกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับแกนนำและคนในชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพให้ตรงกับกลุ่มวัย กำรจัดกิจกรรมในพื้นที่หรือกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่เอื้อต่อกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพสำหรับประชำชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเสริมศักยภำพให้กับแกนนำชุมชนในกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน ได้แก่ ครู นักเรียน แกนนำอสม. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดกำรพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืนจะส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภำพดีดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย ตระหนักถึงกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของประชำชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมีควำมเชื่อว่ำหำกมีกำรปลูกฝังบ่มเพำะศักยภำพของคนเรำตั้งแต่เล็กๆจะเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในทุกๆด้ำนให้แก่คนเรำเป็นอย่ำงดี ทั้งเรื่องควำมปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต กำรเดินทำง อำหำรกำรกินที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีคุณค่ำของสำรอำหำรอันเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย กำรเจริญเติบโตของเด็ก สุขภำวะและควำมปลอดภัยของทุกชีวิตจึงสำคัญมำก ประเทศไทยของเรำมักปรำกฏเหตุกำรณ์ทำงอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กบ่อยๆ เช่น ผู้ปกครองลืมเด็กไว้ในรถที่ตำกแดดไว้จนเด็กเสียชีวิต อุบัติเหตุรถชนเด็ก เหตุกำรณ์เด็กท้องเสียทั้งโรงเรียนเนื่องจำกอำหำรเป็นพิษ ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงควำมจำเป็นที่จะดำเนินกำรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกับเด็กที่อยู่ในกำรดูแล เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยนมีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจึงมีนโยบำยที่จะสร้ำงภูมิคุ้มกันโดยให้คณะทำงำนสร้ำงระบบกำรดูแลสุขภำวะและควำมปลอดภัยของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อให้เด็กมีสุขภำวะที่ดีและมีควำมปลอดภัยในชีวิต
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ