ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เสริมทักษะการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ของเทศบาลตาบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย
The development of creative technology media. Health management skill seniors of big blind municipal lotlat, Chiang Mai, and the parties to the network

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาเปรียบเทียบผลการการใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เสริมทักษะการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ของเทศบาลตาบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เสริมทักษะการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ของเทศบาลตาบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชนเพื่อให้สามารจัดการสุขภาวะแบบพึ่งตนเองได้ เทศบาลตาบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนผู้สูงอายุ ประมาณจานวน 810 คน ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้น ประมาณ 70 คน โดยแบ่งผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มติดสังคม คือ สามารถร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต 2) กลุ่มติดบ้าน มีไม่ถึง 5 ราย และ 3) กลุ่มติดเตียง 4 ราย (ข้อมูลจากฐานข้อมูล รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ. 2561) โดยมีจุดเด่นที่สาคัญ คือ มีชมรมผู้สูงอายุ ระดับหมู่บ้านระดับตาบล และระดับอาเภอ ที่มีการทากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น เข้าวัดนั่งสมาธิทุกวันพระ ฟ้อนเล็บ ราวงย้อนยุค เย็บปายศรี เต้นบาสโลบ รามวยจีน ปลูกผัก ทาดอกไม้จันทน์ และมีการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพปัญหา คือ กลุ่มยังขาดสื่อเพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มที่ที่ใช้ในสืบสานประเพณี และการจัดการตนเองด้านสุขภาพ ประกอบ ทต.ยังไม่มีการดาเนินงานในเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ การตั้งแผนชีวิตผู้สูงวัย ขาดสื่อที่นาไปสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการจัดการสุขภาวะแบบพึ่งตนเองให้กับผู้สูงวัย จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้ ทต.ตลาดใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มแกนนาผู้สูงอายุจึงเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เสริมทักษะการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการตนเองด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงวัยต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เสริมทักษะการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ของเทศบาลตาบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ