ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทางของประชาชนในองคืการบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Paticipation Model of Household Management of Waste disposal in Namaiphai Subdistrict Admimistrstion Organization Nakhon Si thommarat

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายสมมาส เส้งนุ้ย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทางของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดการขยะจากต้นทางของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ
ขยะ,มูลฝอย,การมีวสาวนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทาง,ประชาชน
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทางของประชาชนในองคืการบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ