ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ ด้วยกระบวนการ 4 อ. สาหรับกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่
The format of supplementary activities, self management skills to health 4 process Tue. For the Group of seniors thot a big market, Chiang Mai Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมพูนิตย์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะกำรจัดกำรตนเองเพื่อสุขภำวะ ด้วยกระบวนกำร 4 อ.สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลำดใหญ่ จ.เชียงใหม่ 2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะกำรจัดกำรตนเองเพื่อสุขภำวะ ด้วยกระบวนกำร 4 อ.สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลำดใหญ่ จ.เชียงใหม่
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
ในปัจจุบันสังคมไทยในปัจจุบันกำลังข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่ำ Complete aged society โดยวัดจำกกำรมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป มำกกว่ำ 20% ของประชำกรทั้งประเทศ หรือมีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไป มำกกว่ำ 14% ของประชำกรทั้งหมดของประเทศไทยเช่นกัน ฉะนั้นกำรเตรียมพร้อมสำหรับสังคมสูงอำยุเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ คือ ภำวะโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ อย่ำงเช่นถ้ำในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้ำสู่สังคมสูงอำยุระดับสุดยอด นั่นหมำยถึง 1 ใน 3 หรือประมำณ 35% ของผู้สูงอำยุจะมีภำวะอ้วน 7% เคยหกล้มภำยในบ้ำนมำกกว่ำ มำกกว่ำ 60% ของผู้สูงอำยุ 80 ปีขึ้นไป จะเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง ไทยรัฐ (2561) จำกกำรศึกษำเรื่องกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุพบว่ำสิ่งที่เรำควรตระหนักเป็นอย่ำงมำกคือเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุในด้ำนมิติของสุขภำพสุขภำพ คุณหมอประเวศ (2558) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “กำรที่มีกำรรวมตัวให้เกิดสุขภำวะ ทำให้มีควำมปลอดภัย ร่วมทุกข์ มีควำมเข้มแข็งทำอะไรสำเร็จได้ง่ำย มีควำมเอื้ออำทรกัน โรคภัยไข้เจ็บจะลดน้องลงหรือหำยไป สุขภำพจะแก้ไขไม่ได้ถ้ำเรำไม่กลับไปหำฐำนพระเจดีย์ของระบบสุขภำพ คือกำรดูแลตนเองกำรดูแลครอบครัว กำรดูแลในชุมชนหรือรวมเรียกว่ำ อัตนำภิบำล ถ้ำทำได้ดีจะเป็นระบบสุขภำพ” จำกบทสรุปสำหรับผู้บริหำร(กรมอนำมัย, 2542 ) พบว่ำ กำรมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสุขภำพก็มีอิทธิพลในทำงบวกต่อสุขภำพได้ เช่น กำรจัดให้มีอำหำรเพื่อสุขภำพ สถำนที่ออกกำลังกำยที่ปลอดภัย พร้อมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่สร้ำงสรรค์ไม่มีอันตรำยต่อสุขภำพ เป็นที่น่ำ พึงพอใจสอดคล้องกับควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์ เอื้อต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีช่วยทำให้ทุกคนมีสุขภำพดีแล้วยังก่อให้เกิดควำมร่วมมือเต็มกำลังจำกทุกคนในสังคม และควำมร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ หน่วยงำน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีควำมรักควำมสำมัคคีในชุมชน ซึ่งในกำรขับเคลื่อนสุขภำวะต้องมองเห็นองค์รวมของสุขภำวะเพรำะจุดมุ่งหมำยสุขภำวะต้องครบทั้ง4 มิติ จำกสถำนกำรณ์ควำมสำคัญดังกล่ำวทำให้เทศบำลตำบลตลำดใหญ่ โรงพยำบำลส่วนตำบลเทศบำลตลำดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำและพัฒนำรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะกำรจัดกำรตนเองเพื่อสุขภำวะ ด้วยกระบวนกำร 4 อ. ได้แก่ ด้ำน อำหำร อำรมณ์ องค์ควำมรู้ เพื่อสุขภำพ และออกกำลังกำย เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดีของผู้อำยุและประชำชนในชุมชนและภำคีเครือข่ำยมีกำรขับเคลื่อนสุขภำวะต้องทำงำนในทุกมิติ ทุกองค์ประกอบ ทุกปัจจัยเพื่อเป็นกำรเสริมพลังบรูณำกำรทั้งตัวตนและกระบวนกำรในระบบไม่สำมำรถทำงำนแบบแยกส่วนจึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มผู้สูงอำยุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนศึกษำ วัด สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐบำลและภำคีเครือข่ำยองค์กรชุมชนในกำรร่วมมือกันที่จะหำแนวทำงแก้ไขปัญหำนั้นร่วมกัน โดยมีบทบำททำงตรงและทำงอ้อมรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะกำรจัดกำรตนเองสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ตั้งแต่กำรศึกษำวิเครำะห์ปัญหำร่วมวำงแผนดำเนินกำรปฏิบัติตำมแผน สรุป และประเมินผล ซึ่งจะทำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกันส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีควำมตระหนักในกำรจัดกำรกับปัญหำและมีกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะกำรจัดกำรตนเองเพื่อสุขภำวะด้วยกระบวนกำร 4 อ. สำหรับกลุ่มผู้สูงที่สำมำรถสร้ำงเสริมสุขภำวะให้กับผู้สูงอำยุให้มีคุณภำพชีวิตที่อยู่ดีมีสุขทั้งทำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ ต่อไปในอนำคตได้อย่ำงยั่งยืนและตลอดไป
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ ด้วยกระบวนการ 4 อ. สาหรับกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ