ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับแกนนาชุมชนบ้านปางปุกตาบลนาไร่หลวง จ.น่าน
Creative technology media development projects. Continuing to foster wisdom, health groups, seniors With the operating processes for cooperative community at ban Pang na pook axis guesthouse Luang, Chiang Rai, Nan, blindness

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่ม ผู้สูงวัย ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับแกนนาชุมชนบ้านปางปุก อบต.นาไร่หลวง จ.น่าน 2. เพื่อการทดลองและประเมินผลการใช้สื่อสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับแกนนาชุมชน บ้านปางปุก อบต.นาไร่หลวง จ.น่าน
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็งมีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลก ของการทางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากาลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนาไปใช้ในการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ บ้านปางบุก ตาบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อนุรักพันธ์ปลา ธนาคารสุขภาพ ภูมิปัญญาการเต้นชักกะลาเพื่อสุขภาพ และการแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น โดยมีจุดเด่นที่สาคัญ คือ มีกลุ่มผู้สูงอายุบ้านปางบุก เป็นทุนบุคคลที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์แนะนาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจ อีกทั้งการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นไม่ทันสมัยและน่าสนใจ เท่าที่ควร และจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มแกนนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีความต้องการที่จะพัฒนาสื่อเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งยังใช้เป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้บ้านปางบุก ตาบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับแกนนาชุมชนบ้านปางบุก ขึ้นโดยมีความคาดหวังว่าจะใช้เครื่องมือนี้ในการสืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงวัยให้กับกลุ่มแกนนาแหล่งเรียนรู้ได้นาไปต่อยอดและขยายผลในการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของพื้นที่ได้ต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับแกนนาชุมชนบ้านปางปุกตาบลนาไร่หลวง จ.น่าน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ