ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลและภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลหมอเมือง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
Forms of participation in the management of the group, the elderly in the Community administration's blindness and the amount the parties to network administration blind lamo city. Mae charim of Nan province Madera

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อศึกษาสภาพ ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 4.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลและภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตาบลหมอเมือง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
ศูนย์สุขภาวะ ตามคานิยามตาม ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการอานวยการโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า "ที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของคนรักสุขภาพ เป็นต้นแบบของบุคคล องค์กร ชุมชน ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมและลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้น เริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจ เริ่มจากความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม มองเห็นว่าความสุขเริ่มจากคนและวิธีคิดของคน ไม่ใช่รอผู้ใดนามาให้" (ออนไลน์) ดังจะกล่าวได้ว่าศูนย์สุขภาวะเป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ จึงเป็นสถานที่สาคัญในการเป็นแหล่งสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และประสบการณ์ของผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็ง จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหมอเมือง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พบว่า บริบทการจัดการสุขภาวะของผู้สูงวัยของในพื้นที่ ทั้งการบริหารจัดการของพื้นที่ ตั้งแต่การมีเป้าหมายในการพัฒนา การบริหารทรัพยากร การประสานงานเครือข่าย และการแบ่งงานตามบทบาทโครงสร้างของการจัดการสุขภาวะของผู้สูงวัยตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้สูงวัย การขับเคลื่อนการทางานในพื้นที่จึงยังขาดแนวทางการจัดการในการที่เป็นมุ่งจัดการในพื้นที่ร่วมกันของภาคีเครือข่าย ขาดการบริหารทรัพยากรที่ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขาดการประสานงานเครือข่ายและการแบ่งงานตามบทบาทตามโครงสร้าง ซึ่งทั้งนี้เป็นไปตามปัจจัยภายในและภายนอกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนของงานสุขภาวะผู้สูงวัย ทั้งบริบทพื้นที่ ศักยภาพของชุมชน การจัดการด้านความรู้ การจัดการองค์กร ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพของผู้สูงวัยของแต่ละพื้นที่ จากความแตกต่างนี้เป็นผลสะท้อนให้เห็นช่องว่างในกระบวนการขับเคลื่อนกลไกในการทางาน และรูปแบบในการจัดการด้านสุขภาวะขาดหายไป จึงทาให้การดาเนินงานของด้านสุขภาวะของผู้สูงวัยในพื้นที่ยังไม่เข้มแข็งและประสบผลในการดาเนินงาน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษางานวิจัย เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลและภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลหมอเมือง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เพื่อจะนาไปสู่การจัดการของการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนผู้ที่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลและภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลหมอเมือง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ