ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
The pattern of events in the school seniors creatively to promote health. The blind seeks RA elemental Khing Madera chun, phayao province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยชุมชนพระธาตุขิงแกงและภาคีเครือข่ายจังหวัดพะเยา
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทาให้เยาวชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครู อาจารย์น้อยลง ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลต้องอาศัยสถานสงเคราะห์คนชรา ในอนาคตเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมแบบใหม่ สังคมไทยอาจกลายเป็นสังคมตะวันตก คือต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ไม่มีการทดแทนบุญคุณ บุตรหลานโตขึ้นก็จะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่ชรา ผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ดี ไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู อาจจะไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอสาหรับการเลี้ยงชีพ อาจจะไม่มีที่อยู่อาศัย ทาให้ได้รับความลาบาก ผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เข้ากันได้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็นข้าราชการตาแหน่งสูงซึ่งเคยมีอานาจและบริวารแวดล้อม เมื่อเกษียณอายุราชการ อาจเสียดายอานาจและตาแหน่งที่เสียไป เยาวชนและหนุ่มสาวหลายคนมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้สูงอายุ เห็นคนรุ่นเก่าล้าสมัยพูดไม่รู้เรื่องและไม่มีประโยชน์ ผู้สูงอายุไม่ได้รับความเอาใจใส่และความอบอุ่นจากลูกหลานอย่างเพียงพอ ทาให้รู้สึกว้าเหว่อ้างว้าง และอาจมีความวิตกกังวลต่างๆ เช่น เศร้า เฉยเมย เอาแต่ใจตนเอง ปัญหาผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วงคือ การเปลี่ยนแหลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในอดีตจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่เรียกว่าครอบครัวขยาย ทาให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น และเกิดความอบอุ่นระหว่างพ่อ แม่และลูกหลาน ในปัจจุบันครอบครัวคนไทย โดยเฉพาะในเขตเมืองจะเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ลูกหลานจะมาทางานในเขตเมืองทิ้งพ่อแม่ให้เฝ้าบ้าน ทาให้ผู้สูงอายะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูแลและได้รับความอบอุ่นดังเช่นอดีตที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุขิงแกง เห็นความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนในชุมชนมีปัญหาสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญาและสังคม โดยคนที่มีสภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคมดีสามารถห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งจากการสารวจข้อมูลร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ทาให้ทราบว่าประชากรในตาบลพระธาตุขิงแกงมีอัตราการฆ่าตัวตายของคนวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพะเยา เนื่องมาจากอาการโรคซึมเศร้า ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุขิงแกงจึงได้คิดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าที่นาพาไปสู่การฆ่าตัวตายของคนวัยทางานและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลาพังไม่มีลูกหลานดูแล โดยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลาพังได้มีการพบปะเพื่อนบ้านในชุมชนและมีโอกาสได้พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความเป็นอยู่ของตนเองให้กับเพื่อได้รับรู้ อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลาพังอีกด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแ
เอกสารงานวิจัย
 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
 2. ปก
 3. สารบัญ
 4. บทคัดย่อ
 5. กิตติกรรมประกาศ
 6. บทที่1
 7. บทที่2
 8. บทที่3
 9. บทที่4
 10. บทที่5
 11. ภาคผนวก
 12. บรรณานุกรม

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ