ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการนวดวิถีไทยเพื่อสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน กับกลุ่มผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย
Management pattern for Thailand's health trajectory massage TAT SA slick. Madera city nan Province with a group of elderly people and parties to the network

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสงกรานต์ ถุงแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุขิงแกง เห็นความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนในชุมชนมีปัญหาสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญาและสังคม โดยคนที่มีสภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคมดีสามารถห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งจากการสารวจข้อมูลร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ทาให้ทราบว่าประชากรในตาบลพระธาตุขิงแกงมีอัตราการฆ่าตัวตายของคนวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพะเยา เนื่องมาจากอาการโรคซึมเศร้า ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุขิงแกงจึงได้คิดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าที่นาพาไปสู่การฆ่าตัวตายของคนวัยทางานและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลาพังไม่มีลูกหลานดูแล โดยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลาพังได้มีการพบปะเพื่อนบ้านในชุมชนและมีโอกาสได้พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความเป็นอยู่ของตนเองให้กับเพื่อได้รับรู้ อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลาพังอีกด้วย
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการบริหารจัดการนวดวิถีไทยเพื่อสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน กับกลุ่มผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ