ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Development pattern of folk herbal products to health and economic development, creative group of elderly blindness reduce ngopya. Madera salt NaN

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อรวบรวมภูมิปัญญำสมุนไพรพื้นบ้ำนในพื้นที่ตำบลดงพญำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน 2.เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้ำนเพื่อสุขภำวะและเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอำยุตำบลดงพญำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
ปัจจุบันปัญหำสุขภำพเกิดจำกกำรที่ประชำชนมีปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ โรคมะเร็ง เบำหวำน อ้วน ควำมดันโลหิต เป็นต้น หำกไม่เร่งแก้ไขปัญหำสุขภำพดังกล่ำวจะทำให้ปัญหำสุขภำพของประชำชนมีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ซึ่งโรคเหล่ำนี้ล้วนเกิดจำกกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่ไม่ถูกต้องของคนในชุมชน ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนวิถีในกำรบริโภค กำรรับประทำนอำหำรสุกๆดิบๆ กำรดื่มสุรำ กำรรับประทำนอำหำรที่มีไขมันมำกเกินไป อำหำรที่ไม่ถูกหลักโภชนำกำรของเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงำนและวัยสูงอำยุ ตลอดจนกำรมีพฤติกรรมหรือกำรมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรได้รับผลกระทบจำกกำรใช้สำรเคมีของเกษตรกร ซึ่งโรคต่ำงๆเหล่ำนี้สำมำรถป้องกันได้โดยกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับแกนนำและคนในชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพให้ตรงกับกลุ่มวัย กำรจัดกิจกรรมในพื้นที่หรือกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่เอื้อต่อกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพสำหรับประชำชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเสริมศักยภำพให้กับแกนนำชุมชนในกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน ได้แก่ ครู นักเรียน แกนนำอสม. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดกำรพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืนจะส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภำพดีดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกสำนักงำนส่งเสริมสุขภำพให้ดำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ในเขตพื้นที่ภำคเหนือและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงพญำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำนก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำควิชำกำรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลดงพญำส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขำและมีที่รำบเพียงเล็กน้อย เป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำหลำยสำขำที่มำจำกภูเขำและไหลลงไปสู่แม่น้ำน่ำน มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ประชำชนสำมำรถยังชีพด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนอย่ำงหลำกหลำยทุกฤดูกำล ทรัพยำกรที่โดดเด่นอันหนึ่งได้แก่ พืชสมุนไพรพื้นบ้ำนที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติและที่ประชำชนปลูกในพื้นที่กำรเกษตร ตลอดจนตำมที่ว่ำงบริเวณบ้ำนที่อยู่อำศัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงพญำมีนโยบำยส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ทำงสมุนไพร ส่งเสริมให้ประชำชนปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ของตนเองเพื่อไว้ประกอบอำหำร ให้ประชำชนมีควำมมั่นคงทำงอำหำร กินอำหำรให้เป็นยำ ใช้สมุนไพรรักษำกำรเจ็บป่วย ปวดเมื่อยบำงกรณีด้วยตนเอง ผู้วิจัยและกลุ่มผู้สูงอำยุตำบลดงพญำตระหนักถึงคุณค่ำและประโยชน์ของพืชสมุนไพร จึงร่วมกันศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้ำนเพื่อสุขภำวะและเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอำยุตำบลดงพญำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ สร้ำงเสริมสุขภำวะและเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอำยุและประชำชนทั่วไปในลำดับต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ