ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อบต.น้้าปั้ว จังหวัดน่าน
The development of media technologies for removing traces of creative cultural traditions, communities, contributing to. Health tourism and creative economy. NamPua Nan sub-district

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำสื่อเทคโนโลยีสร้ำงสรรค์เพื่อกำรสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื อต่อกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ อบต.น้ำปั้ว จังหวัดน่ำน 2. เพื่อทดลองและประเมินผลกำรใช้สื่อสร้ำงสรรค์กำรสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื อต่อ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ อบต.น้ำปั้ว จังหวัดน่ำน
คำสำคัญ
สุขภาวะ
บทคัดย่อย
อบต.น้ำปั้ว จังหวัดน่ำน ประชำกรโดยส่วนมำกในต้ำบลประกอบอำชีพเกษตรกรรมและมีไม้ผลที่ขึ นชื่อหลำยชนิด เช่น มะม่วง มะขำม ล้ำไยโดยมีตลำดกลำงกำรเกษตรรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตรของประชำกรในต้ำบลน้ำปั้วโดยมีกลุ่ม ดังนี กลุ่มปลูกถั่วเหลือง กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร กลุ่มขยำยข้ำวพันธุ์ดี กลุ่มมะขำมหวำน กลุ่มอำชีพ เช่น กลุ่มจักสำน ศูนย์ OTOP ต้ำบลน้ำปั้วต้ำบลน้ำปั้วมีงำนฝีมือที่ขึ นชื่อของอ้ำเภอคือผ้ำทอมือพื นบ้ำน และมีประเพณีที่ส้ำคัญในพื นที่ คือ ประเพณีแข่งเรือและเทศกลกำลกินปลำ ซึ่งจัดขึ นเป็นประจ้ำทุกปี แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักประเพณีและกิจกรรมดังกลำวยังไม่เป็นที่รู้จักของประชำชนทั่วไป และจำกกำรลงพื นที่เพื่อเก็บข้อมูลควำมต้องกำรของกลุ่มแกนน้ำแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำในพื นที่ และกลุ่มผู้สูงอำยุ พบว่ำ มีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำสื่อเพื่อสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนอีกทั งยังใช้เป็นสื่อเพื่อประชำสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในพื นที่ได้อีกทำงหนึ่ง อบต.น้ำปั้ว จึงได้จัดท้ำโครงกำรโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสร้ำงสื่อเทคโนโลยีสร้ำงสรรค์เพื่อกำรสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื อต่อกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ขึ นโดยมีควำมคำดหวังว่ำจะใช้เป็นเครื่องมือนี ในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำนสร้ำงสื่อให้กับกลุ่มแกนน้ำแหล่งเรียนรู้ได้น้ำไปต่อยอดและขยำยผลในกำรประชำสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของพื นที่ได้ต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อบต.น้้าปั้ว จังหวัดน่าน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ