ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Management of Garbage through Participation within Municipal Area Tumbon Nathon Amper tungwa Satun Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกาาบริบทชุมชนและสถานการณ์ด้านขยะ ในเขตตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่งายั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ